Emisyon Kapsamı PAH Parametresi

Metot Bilgisi

ISO 11338 -2 Stationary Source Emissions – Determination of Gas and Particle-phase Polycyclic Aromatic Hydrocarbons – Part 2: Sample Preparation, clean up and determination – Part 1 Sampling

Ekstraksiyon Basamakları

5.3. Filtrelerin ve Katı Numune Ekstraksiyonu(6.2.4.3.)

1. Filtre ve Katı Numuneler tasıma kaplarından alınır ve sohleks yüksüğüne konulur.
2. Numune ve Blank dahil olmak üzere Internal Standart eklenir.
3. n-hegzan(6.2.2.3 Kromotografik derecede) numunenin en az %20 si kadar eklenir.
4. 20 saat boyunca saatte 4 cycle ile ekstrakt edilir.

5.4. Kondansenin(Solvent Numune) Ektstraksiyonu(6.1.4.3.)

1. Numune ayırma hunisine alınır.
2. Numune şişe veya impenger de geldiyse n-hegzan ile yıkayarak ayırma hunisine eklenir.
3. 5 dakika çalkalanır.
4. Numune durumuna göre 2. Madde tekrar edilebilir.
5. Sodyum sülfattan numune geçirilir.

Özütleme

5.5. Ektstrantların Özütlenmesi(6.1.4.4.)

1. Bütün ektsraksiyon yapılan numuneler balon jojede birleştirilir.
2. Tüm ekstrantlar n-hegzan ile yıkanmış glass fiber (6.1.3.2. 3 saat 200 °C kurutulmuş) filtreden geçirilir.
3. Numune rotary alınır. Sıcaklık 45 °C geçmeyecek şekilde ayarlanır ve numune 5 ml kadar özütlenir.
4. 5 ml lik numuneyi 10 ml lik konik tüpe alınır.
5. Sıcaksu banyosu 25 °C su banyosuna yerleştirilir ve nitrojen ile son hacim 1 ml olana kadar özütlenir.
6. Clean Up prosedürüne geçilir.

Clean Up

5.6. Numune Temizlenmesi Clean Up İşlemi(6.2.4.6.)

1. Diklormetan ile numune extrasyon yapıldı ise n-hegzan ile change yapılır.
2. Uygun kolon ayarlanır.Ör: (örneğin, 160 mm uzunluğunda × 11,5 mm ID) (6.1.4.5.2. (Silika jel, tip 60) 6 saat boyunca saatte 3 cycle diklor metan içeren soxhlet ekstrantında extrakte edilir.Daha sonra folyo kaplı cam kapta 16 saat boyunca 450 °C ısıtılarak aktif edilir.)
3. 5 ml ila 25 ml kapasiteli bir cam kromatografi kolonunun dibine küçük bir parça cam yünü koyulur üzerine 10 gr aktif silika jel (2. Maddede anlatılmıştır.)eklenir ve üzerinden pentan ilave edilerek aktif edilir ve üzerine 1 gr sodyum sülfat ilave edilir.
4. Hazır olan kolonun üzerinden 40 ml pentan eklenir kolonun üzerindeki sodyum sülfata hava değmeyecek kadar yıkanır ve çözelti atılır.
5. 5.5. maddesinde özütlediğimiz extrant 1ml kolona ilave edilir.
6. Numunenin hemen arkasına 2 ml n-hegzan eklenir.
7. 25 ml pentan eklenir. Pentan eluatı atılır.
8. Son olarak 25 ml Diklormetan/Pentan (2:3) (10/15ml) 2 ml/min akış hızında çözelti eklenir.
9. Kolondan geçirilen numune 100 ml balona alınır.
10. 2-5 ml arasına kadar özütlenir.
11. Özütlenen numune 10 ml konik tüpe alınır. 25 °C banyoda nitrojen ile 1ml olana kadar özütlenir.
12. Syringer Standart eklenir.

Cİhaz-Kalibrasyon

Kullanılan İnternal Standart:6 Component / 4000 µg/ml
Kalibrasyon için 16 Component 2000 µg/ml
Noktalar: 5ppm-10ppm-20ppm-50ppm-100ppm(En az 5 nokta çalışılmalıdır.)
Cİhaz: GC-MS Agilent

İlk kolon sıcaklığı ve tutulma zamanı : 60 0C, 2 dak tutulur.
Kolon sıcaklık programı: 5 °C/dak artışla – 60°C’den – 290°C’ye çıkacak 290 °C ‘de 5 dakika tutulur.
Enjeksiyon sıcaklığı: 2750C – 3000C
Transfer sıcaklığı: 2750C – 3000C
Enjeksiyon hacmi: 1 – 3µL
Taşıyıcı gaz / Akış Helyum 40 cm/s
Flament 10.dakikada açılır.

Toprak Kapsamında Pah Parametresi

Metot Bilgisi

EPA METHOD 8270 E–Semivolatile Organic Compounds BYGAS CHROMATOGRAPHY/MASS SPECTROMETRY Analiz Metodu
EPA Metot 3540 C Extraction ön işlem Metodu
EPA Metot 3545 C Extraction ön işlem Metodu
EPA Metot 3630 C Temizleme Metodu

Ekstraksiyon Basamakları

5.1.EPA 3540 C Soxlet Extraksyonu

Kuru ağırlığının belirlenmesi: Darası alınmış krozenin içinde 10 g örnek tartılır. 105 derecede bir gece bekletildikten sonra soğuması için desikatöre konur ve yüzde kuru ağırlığı aşağıdaki formül ile hesaplanır.

 Katı numuneden 10 g alınarak 400 derecede temizlenmiş 10 g sodyum sülfat ile iyice karıştırılır.
 Üzerine internal Standart eklenir.
 Ekstraksiyon düzeneğinin thimble bölmesine yerleştirilir ve cam pamuğu ile üzeri kapatılır.
 500 ml ‘ lik tek boyunlu balonun içerisine 300 ml ekstraksiyon çözücüsü 1: 1 Acetone :Hekzan karışımı eklenerek saatte 4-6 sifon yapacak şekilde 16 saat soksalet ekstraksiyon yapılır.
 Daha sonra rotary evaporatör ile son hacim 1 ml olacak şekilde deriştirilir. Daha sonra temizleme işlemi uygulanır.
 Uygun organik teknikleri kullanarak analiz edilebilecek özütler elde edilmiş oldu. Hemen analiz yapılmayacaksa konsantratör tüpü kapatılır, soğutulur. Eğer özüt iki günden fazla saklanacaksa vial şişelere alınarak etiketlenir.

5.2. EPA 3545 A Bacınçlı Sıvı Extrakyonu(PFE)
20 gr toprak ile ASE cihazinda özütleme yapılır.

Clean Up

6.1. EPA 3630 C Temizleme İşlemi
 Hekzan 10 g aktive silika jelin çamuru hazırlanır ve bu 10mm’ lik ID kromatografik kolonun içerisine koyulur silika jelin yerleşmesi ve hekzan elute olması için kolona hafifce vurulur
 40 ml pentan ile kolon ön-elute edilir tüm elutionların hızı yaklaşık 2 ml/dak olmalıdır. Bu Eluat atılır.
 Kolona hava değmeyecek seviyede kolona 2 ml extrant numunesi eklenir. Hemen peşine Kolon üzerine 2ml siklo hekzan eklenir.
 Sodyum sülfat tabakasının havaya maruz kalmasından önce 25 ml pentan eklenir ve kolonun elutionuna devam edilir. Bu pentan eluatı atılır.
 Konsantrasyon için bir balon içerisine 25 ml DM/pentan (2:3)(v/v) ile kolona ilave edilir. 2ml/dak. Olacak şekilde kolondan geçirilir.
 Elde edilen eluant 2-5 ml arasında özütlenir. Daha sonra 10 ml konık tüpe alınır ve 25 °C banyoda nitrojen ile 1 ml olana kadar özütlenir. Son hacim 1ml olur. Hegzan ile exchange yapılır.

Cİhaz-Kalibrasyon

Kullanılan İnternal Standart:6 Component / 4000 µg/ml
Kalibrasyon için 16 Component 2000 µg/ml
Noktalar: 10ppm-20ppm-50ppm-100ppm-200 ppm
20 gr toprak son hacim 1 ml.
Cihaz: GC-MS Agilent

BTEX Parametresi

Metot Bilgisi

2.1. Önişlem Metodu: EPA Metot 5021 A Volatile Organic Compounds in Various Sample Matrices Using Equilibrium Headspace Analysis

2.1. Analiz Metodu: EPA Metot 8260 B Volatile Organic Compounds By Gas Chromatografy / Mass Spectrometry

Ekstraksiyon Basamakları

4.3.1. Ön İşlem Basamakları
4.3.1.1. Belli durumlarda, numune sonuçlarının kuru kütleye dayandırılarak hesaplanması istenebilir.
4.3.1.2. Ekstraksiyon için tartılan miktar ile aynı zamanlarda kuru kütle yüzdesi tayini için 5-10 gr numuneden darası alınmış bir krozeye tartılır.
4.3.1.3. Bu miktar gece boyunca 105ºC’de kurutulur. Tartımdan önce desikatörde soğumaya bırakılır. % kuru kütle şu şekilde hesaplanır:
% Kuru Kütle = [ kuru numunenin kütlesi (gr) / numunenin kütlesi (gr) ] x 100
4.3.2.13. Analiz edilecek numune çalışılırken; 2 gr numune tartılır. Üzerine 500 ppm lik internal standarttan 40 µL eklenir. Vialin ağzı kapatılarak headspace e yerleştirilir ve GC MS cihazında uygun metot koşulları ile çalışılır.
4.3.2.14. Madde 4.3.1.’de anlatılan numunenin % kuru kütlesi hesaplanır. Elde edilen sonuç, GC MS’de elde edilen sonuç ile çarpılarak rapor edilir. Örneğin kuru kütlesi % 97 olan numune için analiz sonucu verilirken 0,97 x cihazdan elde edilen konsantrasyon şeklinde hesap yapılır.

Cİhaz-Kalibrasyon

Kalibrasyon çözeltileri 1-2-5-7-10 mg/kg olarak hazırlanır.
GC/MS Agilent Seri No: CN10391045 Head Space : Seri No :IT82016002

2gr numune ile çalışılıyor. Son hacim 1 ml

Su-Atık Su- Deniz Suyu TPH

Metot Bilgisi

2.1. Önişlem Metodu: EPA Metot 5021 A Volatile Organic Compounds in Various Sample Matrices Using Equilibrium Headspace Analysis

2.1. Analiz Metodu: EPA Metot 8260 B Volatile Organic Compounds By Gas Chromatografy / Mass Spectrometry

Ekstraksiyon Basamakları

1. Gerekirse, Ekstraksiyon maddesinin buharlaştırmayla kaybını önlemek için, numune yaklaşık 10 oC’a kadar soğutulur.
2. Asitlendirme sahada yapılmamışsa, numune mineral asit(Ör: HCL) ilave edilerek pH 2’ye ayarlanır.
3. Emülsiyonu önlemek için, numunenin her 900 mL’si için yaklaşık olarak 80 gr magnezyum sülfat eklenir.
Not 1: Numunelerin emülsiyon oluşturmadığı biliniyorsa, magnezyum sülfatın eklenmesine gerek yoktur.
4. Ortama 50 mL standard ekstraksiyon çözeltisi ilave edilir ve bir manyetik karıştırma çubuğu şişenin içine eklenir, şişe kapatılır ve manyetik karıştırıcı üzerinde 30 dakika süreyle hızlıca karıştırılır.
5. Kapak çıkarılarak, şişe mikro ayırıcıya yerleştirilir.
6. Mikro ayırıcıdan ekstraksiyon maddesi tabakasını geri almayı sağlayacak kâfi miktarda su ilave edilir. Bu tabaka, temizleme kolonuna aktarılır ve Temizleme işlemine devam edilir.

Clean Up

Ekstraksiyon maddesi tabakası, 2 g Florisil ile doldurulmuş küçük kolona aktarılır ve 2 g sodyum sülfat tabakasıyla kaplanır.

Not 1- Birkaç mililitrelik ekstraksiyon maddesi ile kolonun ön çalkalanması kanalların oluşmasını önlemek bakımından faydalı olabilir.

Ekstraksiyon maddesi tabakası bırakılır, işleme 10 mL ekstraksiyon maddesinin ilâvesiyle devam edilir ve uygun deriştirme cihazı içindeki kolonun içinden geçirilir. Kolon yaklaşık 10 mL ekstraksiyon maddesi ile çalkalanır.

Not 2- Tüm özütün 2 g florisil ile bir çalkalama cihazında 30 dakika süreyle çalkalanması gibi, ösütü temizlemek için aynı miktarda florisilin kullanıldığı diğer işlemler, sonuçların florisilin kolon denemelerine uyması şartıyla alternatif olarak kullanılabilir.

Cİhaz-Kalibrasyon

Kal. Noktaları: 100-200-500-1000-2000 ppm
500 ml numune
Son hacim 1 ml
Cihaz: Thermo GC/FID Seri No: 714000317

Toprak Kapsamı TPH Parametresi

Metot Bilgisi

TS EN 14039: Atıkların Nitelendirilmesi-C10-C40 Aralığındaki Hidrokarbon Muhtevasının Gaz Kromatografisi ile Tayini.

Ekstraksiyon Basamakları

Homojenlestirilmis numunede 20 gr ±0,1 gr hassasiyetle cam bir özütleme tası içine tartın, yaklaşık 40 ml (± 1) aseton ekleyin. Elle kısa bir çalkamadan sonra 20 ml (± 0,1) RTW standart çözeltisini ekleyin. Numuneyi 1 saat çalkama ile özütleyin. Karıştırma işleminden sonra organik faz adi süzgeç kâğıdından geçirilerek bir ayırma hunisine aktarılır. Toprak 100 er ml su ile 2 defa yıkanır ve sulu kısım ayırma hunisine aktarılır ve fazların ayrılması için en az 15 dk beklenir. Organik faz ayrılarak temizleme yapılır.

Clean Up

Ön-yıkanmış cam yünü tampon veya PTFE (teflon) frit sütunun içine doğru itilir. Ondan sonra başarılı bir şekilde 2 g Florisil ve 2 g sodyum sülfat eklenir. Sütun kullanmadan hemen önce hazırlanmalıdır.

Cİhaz-Kalibrasyon

Kal. Noktaları: 100-500-1000-3500-5000-9000 ppm
Numune: 10 gr
Son Hacim: 10 ml
Cihaz: Thermo GC/FID

Atık Kapsamında PCB Tayini 7 Türdeş

Metot Bilgisi

TS EN 15308:2017:Atıkların nitelendirilmesi – Katı atıkta seçilen poliklorlu bifenillerin (PCB) elektron yakalama veya kütle spektrometrik dedektörlü gaz kromatografisi ile tayini

Ekstraksiyon Basamakları

5.3. Soxhlet Extraksyonu

1. 10-25 gr numune alınır. Daha sonra standart çözelti eklenir.( 0,1 ug / ml)
2. Extraksiyon kabına 70 ml extraksiyon çözeltisi eklenir. (Aseton/Hegzan 1:1)(5.2.1/5.2.2.)
3. En az 1000 ext. Döngüsü ile numune extrant edilir.
4. Extrant ayırma hunisine aktarılır ve 400 ml su ile iki kez sallayarak aseton uçurulur.
5. Extrant sodyum sülfattan süzülür.
6. Süzülen sodyum sülfattan 10 ml hegzan(5.2.2.) ile 3 kez yıkanır ve yıkamalar extranta ilave edilir.
7. Temizleme prosedürüne geçilir.

5.4. Çalkalama veya Sonifikasyonla Ekstaksiyon

1. 10-25 gr numune alınır. Daha sonra standart çözelti eklenir.( 0,1 ug / ml)
2. 50 ml Aseton eklenir.
3. 30 dak. İyice çalkalanır.
4. Daha sonra 50 ml hegzan(5.2.2.) eklenir.
5. 30 dak. Karıştırılır.
6. Numuneyi ayırma hunisine alarak numuneyi süzün.
7. Kalan katı üzerine 50 ml hegzan(5.2.2.) eklenerek yıkanır ve tekrar süzülür.
8. Ekstrantları bir ayırma hunisine alınır ve 400 ml su eklenerek iki kez çalkalanır ve aseton uçurulur.
9. Ekstranst susuz sodyum sülfat ile kurutulur.
10. Sodyum sülfat 10 ml hegzan (5.2.2.) ile 3 kez yıkanır.
11. Yıkamalar ekstranta ilave edilir ve hacmi azaltılır.

Clean Up

5.6.4. Florosil Temizleme(11.3.5.)

1. Bir cam kolona (6.1.3.4) 5 mm susuz sodyum sülfat (5.2.3), 1,5 g Florisil (5.3.10.1) ve yine 5 mm sodyum sülfat ekleyin. Karışımı sabitlemek için üstüne cam yünü (6.1.3.1) yerleştirin.
2. Kolona 50 ml izo-oktan (5.3.10.2.) eklenir.
3. Ekstrant kolona uygulanır.
4. 1 ml izo-oktan/toluen (95/5) (5.3.10.3) ile iki kez ekstraksiyon tüpü / kabı durulayın ve durulama kolonuna ilave edilir.
5. Daha sonra 7 ila 9 ml izo-oktan / toluen ile PCB’leri elüe edin.
6. Tüm elüantı toplayın ve istenilen hacime konsantre edilir.(1 ml )

5.6.3. Silika/H2SO4 Temizleme(11.3.4.)

1. Temiz bir kromatografi kolonuna ardışık olarak 1 g silika NaOH (5.3.8.2), 5 g silika H2S04 (5.3.8.1) ve 2 g susuz Na2S04 (5.2.3) dökülerek bir kromatografi kolonu hazırlayın.
2. Yeteri miktarda n-hegzan (5.2.2.) ile kolonu aktif edin. Sodyum sülfata hava değmeyecek şekilde ayarlanır ve numune kolona aktarılır.
3. Numune kolondan geçirilir ve üzerine yaklaşık 60 ml n-hegza(5.2.2.) ile kolon yıkanır.
4. Tüm ekstrant numuneleri toplanarak son hacime konsantre edilir.(1 ml )

5.6.2. Silika Kartuş Temizleme(11.3.3.)

1. Silika kartuşlarını (5.3.4) n-heksan benzeri bir çözücü (5.2.2) ile önceden yıkayın.
2. Kartuşlar kurumasına izin vermeden 1ml’lik numuneyi kolona uygulayın.
3. PCB’yi 1 ml / dk’da n-heksan benzeri bir çözücü (5.2.2) ile elüte edin (yaklaşık 5 ml n-heksan benzeri bir çözücü (5.2.2)
4. Uygun bir kartuş kullanılması ilgili PCB konjenlerinin tamamen elüsyonu için gereklidir. (3 ml kapasite).
5. Tüm elüatı toplayın. İstenen hacme konsantre edin.(1 ml )
.

Cİhaz-Kalibrasyon

Kal. Noktaları: 10-20-50-100-200 ppb
Num Mik. : 10 gr
Son Hacim 1ml

Kullanılan PCB 30: 200 µg/ml
PCB 209 (Ön işlemden önce)
Kalibrasyon için 7 Component 2000 µg/ml

Emisyon Kapsamında VOC Parametresi

Metot Bilgisi

TS EN 13649:2004 analiz yöntemi

Ekstraksiyon Basamakları

 Örnekleme tüpleri cam kesici ile veya uygun diğer bir işlemle kesilir.
 Ana absorblayıcı tabakası ve emniyet absorblayıcı tabakası ayrı cam tüplere konur (Cam tüpler santrfüj için uygun olmalıdır). Cam tüplerin kapalı olması gerekmektedir.
 Tüpler açılır ve vidalı veya geçmeli bir kapak kullanılarak septumla kapatılır ve tartılır. Tartım sonucu “Emisyon Örneklemeleri Laboratuar Teslim Formu (BÇ.F.54)” na işlenir.
 Özütleme çözeltisi olarak her bir 100 mg karbon için 1 mL CS2 kullanılır. Numune hacmine göre bir miktar artırılır. Bu işlem numuneden organik maddenin absorblanması içindir. Ayrıca desorpsiyon verimi standardın Ek B’de gösterilen şekilde tayin edilir. Özütleme çözeltisi kullanılırken herhangi bir uçma olmaması için iğne ile kapalı septuma enjekte edilir. Kapağın açılmamasına dikkat edilir.
 Tüpler ultrasonik banyoda 10 0C (283 K) yı geçmeyecek şekilde 10 dakika karıştırılır.
 Karbonu ayırmak için daha sonra tüpler 10 dakika santrifüje konur.
 Şişeler tekrar tartılır. Ağırlıktaki fark analiz için elverişli numune özüt miktarını belirler. Tartım sonucu Emisyon Örneklemeleri Laboratuar Teslim Formu (BÇ.F.54)” na işlenir.

Cİhaz-Kalibrasyon

Kal. Noktaları: 10-20-50-100-1000 ppm
GC-MS Agilent

ASE Cihazı Programları-Solventleri

TPH

Çözelti,: Aseton/DİklorMetan
Sıcaklık: 100 C
Basınç:1500 PSİ
Isıtma Süresi:5 Dak.
Statik Zaman: 5 Dak.
Yıkama Hacmi: %60
Purge : 150 PSİ/ 60 sn.

PCB

Ekstraksiyon Solventi:Hekzan/Aseton
Sıcaklık :100 C
Basınç :1500 psi
Isıtma Süresi :5 dk
Statik Zaman :5 dk
Yıkama Hacmi :%60
Purge Atma Süresi :100 sn
Statik Cycle :1
Toplam Ekstraksiyon Zamanı Her örnek için 12 dk
Toplam Solvent Kullanımı Her örnek için 30 ml

PAH

Çözelti,: Aseton/DİklorMetan
Sıcaklık: 100 C
Basınç:1500 PSİ
Isıtma Süresi:5 Dak.
Statik Zaman: 5 Dak.
Yıkama Hacmi: %60
Purge : 150 PSİ/ 60 sn.

MURAT KARAMAN

KİMYAGER

Organik Kapsamı için hazırlanmıstır.
Murat KARAMAN’a aittir.

muratkaraman@baremcevre.com

0545 650 2255